کمیت های فیزیکی

حجم فایل : 545.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 6
بنام خدا جلسه چهارم
کمیت های فیزیکی کمیت فیزیکی: می شود که و کمیت فیزیکی به دو روش دسته بندی می شود:
روش 1: کمیت های اصلی: کمیت هایی هستند که واحد آن ها به طور مستقل تعریف می شود.مثل زمان، جرم، فاصله
کمیت های فرعی: کمیت هایی هستند که واحد آن ها به کمک واحد کمیت اصلی تعریف می شود.مثل سرعت، شتاب، فشار روش 2:
کمیت های نرده ای: این دسته از کمیت ها تعریف آن ها فقط با معرفی اندازه کامل می شود.مثل: زمان، جرم، طول...
کمیت های برداری: کمیت هایی هستند که علاوه بر معرفی اندازه آنها به تعیین جهت نیز نیاز دارند.مثل نیرو، سرعت، شتاب، ..... پایان...